Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

Referater20172016


TU møde den 18.12.
TU møde 27.11.
TU møde 4.11.
TU møde 26.10.
TU møde 25.10.
TU møde 11.10.
TU møde 28.8.
TU møde 8.8.
TU møde 12.6.
TU møde 3.5.
TU møde 3.4.
TU møde 27.3.
TU møde 13.3.
TU møde 13.2.
TU møde 23.1.
TU møde 3.1.
Møde ml. BE, TU og SU d. 17.11.
TU møde d. 19. okt.
TU møde d. 21. sept.
TU møde d. 10. aug.
TU møde d. 8. juli
TU møde d. 4. juli
TU møde d. 15. juni
TU møde d. 2. maj
TU møde den 16. marts
2015
201420132012
TU møde d. 1.10.
TU møde d. 5.3.
TU møde d. 13.10.
TU møde d. 31.3.2014
TU møde d. 19.8.2014
TU møde d. 14.11.2014

TU møde d. 28.5.2013
TU møde d. 10.9.2013
TU møde d. 9.1.2012
TU møde d. 14.6.2012
TU møde d. 24.9.2012Andre referaterInstruktøruddannelse-præsentation
Instruktørdag 2015
#Referat fra TU – møde i Ølsemagle d. 14. november 2014 kl. 18.30

Et enkelt medlem af TU havde meldt afbud
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.
Formanden bød velkommen til de to nye medlemmer af udvalget og hver såvel nye som gamle præsenterede sig. TU’s historik blev fremlagt
Der blev udarbejdet budget for 2015, som vil blive fremsendt til DRK’s kasserer.
Planlægningen af 2015 DRK’s instruktørdag bliver d. 7. februar 2015. Invitationerne til regionerne er udsendt omkring oktober/november måned. Desværre er arrangementet ikke blevet bragt i Retrieveren, men det sker med næste blad. De praktiske gøremål i forbindelse med selve dagen blev uddelegeret.
Pga. en meget stor efterspørgsel gentages det praktiske markprøvekursus i foråret 2015, datoen er fastlagt til d. 25.-26. april. Invitationerne til regionerne udsendes senere i løbet af foråret 2015.
Startinstruktørkurset gentages også, men de endelige detaljer og datoen er ikke fastlagt endnu.
Vedr. en elektronisk instruktørmappe afventes sagsbehandlingen i DRK’s bestyrelse.
Retrieveren er interesseret i at bringe en artikel om TU’s arbejde og resultatet af TU’s indsats ude blandt DRK’s instruktører i regionerne. TU bakker op om ideen.
Udvalget tog hul på aktiviteter i 2016 bl.a. blev emner til DRK-instruktørdagen debatteret, endelig beslutning om emne og foredragsholder afgøres på kommende møder.
Under evt. drøftedes håndteringen af evalueringsskemaer. 
Mødets afsluttedes kl. 21.10
Referent JMA


#Referat fra TU – møde på Fraugdegård d. 19. august 2014 kl. 18.30

Alle medlemmer af udvalget var mødt.
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.
Der er 3 personer, der har henvendt sig vedrørende indtræden i TU i forbindelse med at CBJ og JMA udtræder af udvalget. Formanden kontakter de pågældende
Vedr. evaluering af startinstruktørkurset, så skal der afsættes mere tid af til kommunikationsdelen. Kursusinstruktører supplerede hinanden virkeligt godt. Definition på startinstruktørkursus skal præciseres overfor regioner og medlemmer: det er et basiskursus for såvel kommende lydigheds- samt markprøveinstruktør. Kurset forløb godt med stor tilfredshed, men underviserne og kursisterne savner en trænermappe.
Evalueringen af det praktiske markprøvekursus. En engageret og vidtfavnende underviser havde stor succes begge dage og der har været forespørgsel fra flere sider på at gentage kurset.
Planlægningen af 2015 DRK’s instruktørdag bliver d. 7. februar 2015, datoen er bekræftet overfor foredragsholder. Invitationerne til regionerne udsendes omkring oktober/november måned.
Pga. en meget stor efterspørgsel gentages det praktiske markprøvekursus i foråret 2015. Startinstruktørkurset gentages også, men de endelige detaljer og datoen er ikke fastlagt endnu.
Vedr. en trænermappe blev der fremlagt et forslag til en elektronisk udgave, men det kræver en bevilling fra bestyrelsen samt at engagerede, kompetente medlemmer med indsigt i træning samt teknisk viden tilknyttes TU eksternt. TU’s ønsker vil blive forelagt bestyrelsen.
Orientering fra bestyrelsen, der er taget initiativ til at se på en mulig breddeaktivitet i DRK.
TU vil gerne bruge de sociale medier til at udbrede træningsmetoder og opfordrer bestyrelsen til at alle udvalg via et udvalgsmedlem får adgang til DRK’s FaceBook-side. Det vil give en kortere kommunikationsvej til medlemmerne.
Henvendelse fra en kursusdeltager til sekretariatet om kørselsgodtgørelse for deltagelse i flere af TU’s kurser. Som det i fremgår af velkomsten for de respektive kurser til deltagerne - er kørselsgodtgørelse et mellemværende med de respektive regioner. TU/DRK dækker kun selve kursusudgifterne.
Mødets afsluttedes kl. 21.10
Referent JMA#Referat fra TU – møde på Fraugdegård d. 31. marts 2014 kl. 18.00


Alle medlemmer af udvalget var mødt.
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.
Da CBJ og JMA efter mange år i udvalget ønsker at udtræde i 2015, blev MKT valgt, som ny formand for udvalget. Udvalget ønsker tilgang af mindst 2 og allerhelst 4 nye medlemmer.
Evalueringen af DRK-instruktørdag 2014 på Fjeldsted Skovkro blev, at TU skal have mere styr på AV-udstyret, som skal suppleres med monitorer bagerst i salen. Kursusdagen skal slutte senest kl. 16, og oplysning om morgenmad og evt. overnatning skal tilføjes velkomst-mailen.
Markprøvekurset på Fyn med Birgitta Staflund er fuldt besat begge dage. Velkomst-mail til deltagerne vil blive udsendt i uge 15.
Startinstruktørkurset ultimo juni har mistet sin mangeårige oplægger fra DKK, men en ny oplægger er fundet. De øvrige to undervisere fortsætter.
TU undersøger sammen med bestyrelsen mulighederne for at købe sig til relevante DKK-kurser. Endvidere drøftedes ideen om at mødes med regionernes træningsformænd.
TU vil arbejde på at bruge de sociale medier til at udbrede træningsmetoder.
DRK-instruktørdag 2015 er planlagt til lørdag d. 1. februar 2915. I øjeblikket kontaktes forskellige foredragsholdere.
Mødets afsluttedes kl. 21.00
Referent JMA


#Træningsudvalgsmøde mandag d. 03. 12. 2012 kl. 18.15

Mødedeltagere:
Claus Bjerre CBJ
Lena Mejlmosen LMM
Kresten Henriksen KHE
Jørgen Madsen JMA
Jan Hansen (DRK) JAH
Velkomst og godkendelse af dagsorden:

Velkommen til Lena, dagsorden godkendt.
Godkendelse af referat fra d. 24. 09. 2012:
godkendt
Budget for 2013:
Udarbejdet og fremsendes til DRK’s sekretær.
Instruktørdag med Anders Hallgren:

Invitationer til regionerne er udsendt, instruktørdagen er bragt i Retrieveren.
Hjemmesiden mangler
Invitation til bestyrelsen
Invitation til referent
Evalueringsskema med spørgsmål til deltagerne om ønsker på kommende foredragsholdere (udleveres ved mødets start).
JMA står for registreringen og udarbejder deltagerliste og navneskilte.
JMA udsender velkomst til deltagerne med oplysning om at der er morgenmad inden mødets start kl. 9.00
Instruktørkursus, instruktørstartkursus:

Planlægges til lørdag d. 11. 5. 2012 kl. 9-12 & 13-16,
Sted: Fyn
Deltagerne bliver tilbudt morgenmad forinden kursets start kl. 9.00.
Kursusdeltagere: nye og kommende instruktører i DRK
Forslag til undervisere fra DRK og DKK, disse kontaktes
Forstærkning af TU i det jyske:
Desværre har de på sidste TU-møde foreslåede emner sagt nej, så TU fortsætter med at lede i det jyske
Fremtidige planer for 2014:
Instruktørdag i februar (markprøve)
Instruktørkursus i maj (gentagelse af 2013)
Ideen er at kursisterne senere vil blive indkaldt til en opfølgning
Evt.
Forslag til ændringer af DRKs repræsentation, ønskes om fællesmøde imellem DRK’s bestyrelse og TU

Mødet afsluttet kl. 20.30
Referent:
Jørgen Madsen 

#Træningsudvalgsmøde torsdag d. 24.09.2012 kl. 18.30


Mødedeltagere
Marianne Ankjær MAA
Ane Gleerup AGL
Claus Bjerre CBJ
Kresten Henriksen KHE
Jørgen Madsen JMA
Jan Hansen (DRK) JAH

25/12 Godkendelse af dagsorden
Godkendt
26/12 Godkendelse af referat
Godkendt

27/12 Reorganisering af TU (Træningsudvalget)
To af udvalgets medlemmer har set sig nødsaget til at udtræde af udvalget med øjeblikkelig virkning pga. et stort arbejdspres i det civile erhverv. Ny som formand for udvalget blev valgt for en begrænset tidsperiode.
Som følge af udtrædningerne af udvalget skal dette suppleres med nye medlemmer, helst fra området vest for Storebælt og helst kvinder, idet alle de nuværende TU-medlemmer er mænd fra region Midtsjælland.

Flere emner blev foreslået, de respektive personer kontaktes. Materiale vedrørende TU overdrages den ny formand
Udvalgets sammensætning:
Formand: Claus Bjerre (CBJ)
Sekretær: Jørgen Madsen (JMA)
Medlem: Kresten Henriksen
Medlem: vakant
Medlem: vakant
Medlem: vakant

28/12 DRK instruktørdag d. 2. februar 2012
Foredragsholderen er inviteret og følgende emne er foreslået ”stress, hvad gør vi på træningspladsen”. Dato og sted er fastlagt.
TU afholder primo oktober i et møde med foredragsholderen. Hver region vil blive tilbudt max 10 pladser.

Budget vedr. DRK instruktørdagen er udarbejdet

29/12 Ajourføring af træningsmanualer
Ajourføringen af træningsmanualerne stilles i første omgang i bero indtil udvalget er på fuld styrke. Spørgsmålet om træningsmanualernes fremtid blev drøftet bl.a. om der vil blive behov for dem i det ny undervisningskoncept. Udvalget erkender, at det er et stort arbejde at revidere manualerne og at der er en så stor en udvikling inden for træningsmetoder, at det er vanskeligt at følge med. Spørgsmålet melder sig om man skal købe sig til professionel hjælp.

De resterende manualer updateres og vil blive deponeret på Fraugdegård.

Det har været på tale at udarbejde videoklip til hjælp i instruktøruddannelsen, men i det sammenhæng skal der gøres opmærksom, at det i øjeblikket er mulig at se træningsklip på www.jagthunde.tv

30/12 Kursusaktivitet

Kursusaktiviteten i DRK ændres. Siden 2006 har det nuværende koncept været gennemført og mere end 680 har deltaget i TU’s aktiviteter siden årsmødet 2006, heraf har ca 385 deltaget i erfaringsudvekslingsdagene, de resterende fordeler sig på weekendseminarerne. Udfra det store antal, der har deltaget i TU’s nuværende seminarer og den faldende tilgang de senere år, har udvalget luftet tanken om at ændre instruktøruddannelsen så den opbygges i moduler. Derfor planlægges det første modul til afvikling i 2013 som et en-dages kursus centralt i landet. 1. modul kaldes startinstruktørkursus og vil omhandle adfærd hos og blandt hunde (3 timer) samt introduktion til det at være instruktør i DRK, differentieringen imellem lydighedstræning og markprøvetræning og grundholdningen til det at træne hund (3-4 timer).

Med hensyn til kursusmateriale er det tanken, at det udarbejdes i forbindelse med afviklingen af de enkelte moduler og her er det så spørgsmålet om de nuværende instruktørmapper kan bruges helt eller delvis.

31/12 Budget 2013
Budget for 2013 udarbejdet, TU bestræber sig på at omlægge aktiviteterne, således at de tilpasses DRK’s stramme økonomi.

32/12 Evt.
TU har erfaret, at DRK’s bestyrelse har ladet Hvalpebogen genoptrykke (2000 eksemplarer) uden at den er blevet revideret.

33/12 Næste møde
Så snart at de nye medlemmer er fundet

d. 25.09.2012 Referent: Jørgen Madsen       

#Træningsudvalgsmøde torsdag d. 14.06.2012 kl. 18.30


Mødedeltagere:
Marianne Ankjær MAA
Ane Gleerup AGL
Claus Bjerre CBJ
Kresten Henriksen KHE
Jørgen Madsen JMA
Jan Hansen (DRK) JAH

11/12 Godkendelse af dagsorden
Godkendt

12/12 Godkendelse af referat
Godkendt

13/12 Erfaringsudveksling 4. februar med Keith Mathews
119 deltagere, god performance vekslende imellem video og foredrag, positive og negative respons om foredraget bl.a. lineføring, men bekræftelse på, at træningerne i DRK ikke er så ”ringe” endda.
På positiv siden skal nævnes den store sociale værdi for medlemmerne, som mødet havde.
I TU er alle enige om, at det kan danne præcedens for fremtidige erfaringsudvekslingsdag, men at overskriften på mødet skal ændres.

14/12 Seminar for hvalpe- og lydighedsinstruktører, 12. og 13. maj, Kolding
15 deltagere, mange sidste øjebliksafbud (øv), men beslutningen om at prøve nye undervisere har været rigtig – forandring fryder. Vigtighed af den differentieret træning var sat i højsædet, gruppearbejdet blev styrket. Rigtig, rigtig mange positive svar ved evalueringen.

Efterfølgende er der fra undervisernes side ytret ønske om ændring af forløbet af seminaret: DKK underviser lørdag formiddag, DRK undervisere lørdag eftermiddag/aften og praktik søndag formiddag. Der er også udtrykt ønske om rettelser til manualen (omskrivning), men underviserne mente sig ikke kompetente til at skrive. (JMA) tilbød sig at være ”skriverkarl”, hvis blot ændringerne blev påpeget. Underviserne ønskede også videoindslag til brug i undervisningen

15/12 seminar for markprøveinstruktører, 12. og 13. maj, Sjælland
12 deltagere, efter kursusledelsen opfattelse for få og en skam, at der ikke tilmelder sig flere, men nogle regioner har på denne dato valgt at afvikle egne arrangementer for deres respektive trænere og dermed være konkurrerende til TU-arrangementer.
Mange positive svar i evalueringerne.
Kursusstedet levede langt fra op til forventet standard.

16/12 Formidlingskursus Ringsted og Ejby (Fyn)
Der har været henholdsvis 10 og 11 deltagere på kurserne (optimeret til 14), Deltagerne har rost kurserne meget. Men hjemmeopgaver og især oplysningen om, at man bliver videofilmet, har betydet en del sidste øjebliksafbud.
Kurset kan i høj grad anbefales, men introduktionen til kurset skal optimeres betydeligt, bl.a. med beskrivelse af, hvad der foregår på kurset, og hvad kursisterne bibringes.

17/12 Erfaringsudvekslingsdag 2013
Skal der holdes 1 eller 2?
TU er enige om, at ”erfaringsudvekslingsdagen” 2012 har været en succes (se ovenfor), og at det vil være en oplagt ide at videreføre konceptet fremover under et andet navn. ”DRK Instruktørdag”  ??
Der skal veksles i mellem markprøve og hvalpe-lydighed relaterede emner, men emner med et fælles tema eks. adfærd, psykologi, stresspåvirkning etc. er også en mulighed.
TU er af den opfattelse at danske foredragsholdere specielt indenfor DRK kan have vanskeligt ved at tiltrække det helt store antal deltagere til et arrangement, hvorfor TU i første omgang vender blikket imod udlandet

Næste arrangement planlægges til første lørdag i februar 2013.
MAA tager kontakt for priser og foredragsemner

18/12 Hvalpe- og lydighedsseminar 2013
DRK’s bestyrelse har holdt møder med regioner og racer, disse har på mødet var udtrykt ønske om, at TU ændre det nuværende uddannelseskoncept, der ifølge udtalelser fra mødet ikke har været ændret de sidste 15-20 år, samt at manualer ikke havde været redigeret i mange år.
Overfor TU’s repræsentant i bestyrelsen kunne udvalget oplyse, at det nuværende uddannelseskoncept kun har været i gang siden 2006, samt at manualerne er blevet revideret så sent som 2011.
Men TU erkender - bl.a. på baggrund af det store antal instruktører, der har siden 2006 har deltaget i TU’s aktiviteter (mere end 500) - at det kan, som det også fremgår af det lave antal deltagere til TU’s aktiviteter 2012, blive vanskeligt at rekruttere deltagere til den nuværende kursusform.
Ideen fra regionernes og racernes side om, at opdele TU’s kursusvirksomhed i moduler, falder helt i tråd med udvalgets egne ideer.
TU forestiller sig en opdeling af undervisningsforløbet i 4-6 moduler, hvor det sidste enten er et hvalpe-lydighedsmodul eller et markprøvemodul, mens modulerne forinden for begge uddannelser har et fælles indhold.

De enkelte moduler vil blive afviklet som endagskurser og ikke som weekendkurser som hidtil.
Forslag til modul: (1) starttrænerkursus, (2) formidling, (3) hundeadfærd, (4) hundepsykologi, (5) indlæring (6) instruktionsteknik, (8) træningsmetoder, etc., afsluttende praktisk hvalpe-lydighedstræning eller praktisk markprøvetræning.
Ideen med modulopbygningen er, at kommende kursister bl.a. skal følge et givet kursusforløb for at blive udannet instruktør i DRK, men at intet forhindre nuværende instruktører i at tilmelde sig et eller flere moduler.

Forslag til moduler behandles på næste møde d. 23. august 2012 kl. 18.30.
Der blev på mødet med regionerne også efterlyst en Idébank, men på DRK’s hjemmeside under Træningsudvalget indeholder pkt. Informationer i øjeblikket følgende emner:

De nye hundelove vedrører alle
Hundelov, information for instruktører

Hvalpe-lydighedserfaring 2010
Socialiseringsskema
Succestræning
Tips og gode ideer
Tilmeldingsskema
Uddannelsesforløb for trænere i Region Midtsjælland
Hvalpelydighedserfaring 2011
Markprøveoverheads Janne Stiehl (1)
Markprøveoverheads Janne Stiehl (2)
Retrievertræning Keith Matthews
Baglænskædning af aflevering
(CBJ) ønsker også at tidligere artikler i Retrieveren om træning og –træningsmetoder lægges ind på DRK’s hjemmeside. MAA undersøger mulighederne.

19/12 Hvalpelydigheds- og markprøveseminar 2013
Emnet er behandles under ovenstående pkt. og viderebehandles på næste møde
20/12 Formidlingskursus 2013
Emnet er behandles under ovenstående pkt. og viderebehandles på næste møde
22/12 Andre aktiviteter/initiativer
Ikke behandlet
23/12 Evt.

Udvalgsmedlemmerne ønsker tilsendt:
Den nyeste udgave af kursuskompendium 1-8
Baglænskædning af aflevering (se hjemmesiden)

PWP, G. S.
Hvalpemotivation, Region Midtjylland
Markprøvetræning, Region Østjylland
MAA sørger for udsendelsen

24/12 Næste møde
Torsdag d. 23. august kl. 18.30

d. 15. 06.2012
Referent: Jørgen Madsen
 #Træningsudvalgsmøde mandag d. 9.01.2012 kl. 18.30

Mødedeltagere:
Marianne Ankjær MAA
Claus Bjerre CBJ
Kresten Henriksen KHE
Jørgen Madsen JMA
Jan Hansen (DRK) JAH
Afbud
Ane Gleerup AGL

01/12 Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

02/12 Godkendelse af referat
Godkendt.

02/11: Videoindslagene er udleveret af JMA

03/12 Opfølgning på erfaringsudvekslingsdag med Keith Mathews (KW) den 4. februar 2012.
Mødested: bekræftet, kursusstart: kl. 9.00, arrangementet er med fuld forplejning.
Der er bestilt enkeltværelse fredag til lørdag (KW). MAA afhenter (KW) i Kastrup Lufthavn fredag d. 3.2.2012. Efter kurset overdrages (KW) til IP og TP, der sørger for at (KW) bringes tilbage til Kastrup Lufthavn mandag d. 6.2.2012.
Foredragshonorar til (KW) £ 500. (KW) medbringer Dvd’er til salg til deltagerne.
JAH sørger for at finde og medbringe en gave til (KW) som har relation til DRK.
JMA står for tilmeldingerne og svar til tilmeldte. Orientere MAA snarest muligt om deltagerantal af hensyn til fortæring m.m.
Udover medlemmer af TU, samt TU’s eksterne medlemmer er der udarbejdet liste over indbudte gæster: DRK’s formand. 3 undervisere fra DKK, foredragsholdere fra erfaringsudvekslingsdage.
JMA sørger for at opkræve regionerne.
Huskeliste er gennemgået, arbejdsopgaver fordelt, liste vedlagt.

04/12 Planlægning af og opgavefordeling - seminar for hvalpe- og lydighedsinstruktører, 12. og 13. maj, Kolding
Hvalpe-/lydighed afvikles på Kolding Vandrehjem, hvor der kun er plads til 20 kursister, derfor er der kun to pladser pr. region!
DRK undervisere KL og CK. MAA tager kontakt til DKK vedr. deres indslag.
JMA sender GSs materiale til MAA
JMA sørger for at bestille instruktørmapper, plastlommer til mapper og faneblade til levering på MAA’s adresse. Forside til instruktørmapper og kursusbeviser frasendes af JMA til MAA.
JMA sørger for at afregne med regionerne.

MAA udsender invitationer til regioner ultimo februar og til Retrieveren senest d. 20. februar. Tilmeldingsfrist for regionerne er senest d. 12. april 2012 (en måned før). JMA sørger for hjemmesiden
Huskeliste er gennemgået, arbejdsopgaver fordelt, liste vedlagt.
05/12 Planlægning af og opgavefordeling - seminar for markprøveinstruktører, 12. og 13. maj, Sjælland
Indkvarteringsforholdene i 2011 i Ringsted var ikke optimale og af vanlig standard og de forventes ikke at blive bedre i 2012.

KEH undersøger andre kursussteder med overnatning i Sorø eller Slagelse, hvor der samtidig er plads til praktiske øvelser.

DRK undervisere: TR og SL
MAA udarbejder sammen med TR og SL et nyt pkt. til søndag omhandlende holdøvelse om beskrivelse af en markprøvetræning over 4 gange for begynder- og åbenklasse.
Antal deltagere per region forventes at være 3, endelig antal er afhængig af kursussted.
JMA sørger for at opkræve regionerne.
MAA udsender invitationer til regioner ultimo februar og til Retrieveren senest d. 20. februar. Tilmeldingsfrist for regionerne er senest d. 12. april 2012 (en måned før). JMA søger for hjemmesiden
Huskeliste er gennemgået, arbejdsopgaver fordelt, liste vedlagt.

06/12 Opfølgning på strategiarbejde
TU's medlemmer har for det deltaget i alle TSU møder, enkelte afbud er forekommet, dog blev mødet d. 30.11. 11. ændret til et telefonmøde, da der var massivt afbud fra TU.
I forbindelse med telefonmødet gav TU ved JMA tilsagn om at udvikle et kursus i formidling (kommunikation).
Kursusplan og budget er udarbejdet. TU har godkendt oplægget.
JMA fremsender det godkendte oplæg til den øvrige del af TSU samt de resterende bestyrelsesmedlemmer.

07/12 Kommende kursus i videreformidling (kommunikation)

Når TSU og resten af bestyrelsen har accepteret oplægget, så udsender MAA invitationer til regionerne med henstilling til at man tilmelder til kurset i den respektive landsdel i en prioriteret rækkefølge. Tilmeldingsfrist for regionerne er senest d. 21. marts 2012

JMA sørger for hjemmesiden, modtager tilmeldingerne og giver tilbagesvar

08/12 Idébank
Formålet med Idébanken er at støtte regionerne med emner om foredrags- eller kursusholdere, således at regionerne selv kan afvikle efteruddannelseskurser for deres instruktører.
TU har besluttet, at emner i Idébanken er personer, der har været anvendt som eksterne undervisere i forbindelse med TU's afvikling af seminarer og erfaringsudvekslingsdage eller lign..
JMA bringer det på hjemmesiden forudsat personerne er interesseret heri.

09/12 Kommissorium
Der skal foretages en revision af udvalgets kommissorium. Der er fra TU’s indvendinger over den fremlagte formulering af dele af pkt. 2. Ansvar og aktiviteter pkt. 2,1, men beklageligvis kan det konstateres at TU selv har været med til at udforme den ved TU’s etablering.

Følgende ændring foreslås:
Det er DRKs politik, at TU skal fokusere på uddannelse af nye instruktører, der kan undervise kursister (medlemmer) i træning af egne hunde fra hvalp indtil vinderklasse, samt videreuddanne de eksisterende instruktører.
Indholdet af uddannelsen skal omfatte såvel teoretisk som praktisk instruktion med et pædagogisk islæt og konkret viden om DRK’s politik på området.
Det er en klar prioritering.  at der i landets regioner er uddannede dygtige instruktører, der er klar til at modtage ”den nye retriever-ejer”

10/12 Evt.
JMA sørger for at TU’s aktiviteter bliver opdateret på kalenderen.

Referent
Jørgen Madsen d. 10.01. 2012


Til toppen

Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk