Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

#Kommisorium og opgavebeskrivelse for træningsudvalget

Opgavebeskrivelse


1. Etablering og konstituering
Stk. 1.1.
Bestyrelsen for DRK udpeger (vedtægtsbestemt) efter Generalforsamlingen et Træningsudvalg (TU) bestående af 5-6 medlemmer, hvoraf et medlem er fra bestyrelsen.
Medlemmerne i TU skal alle være aktive i træningsregi og nyde almindelig respekt i DRK.

Stk. 1.2.
TU konstituerer sig med formand og sekretær. Bestyrelsens repræsentant kan ikke være formand for udvalget.
Ændringer i udvalgets konstituering skal meddeles DRKs sekretariat straks.
Beslutninger træffes i enighed eller ved flertalsafgørelser. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. MU er beslutningsdygtigt når 2/3 af udvalget er til stede.

Stk. 1.3.
Udvalget refererer til DRK’s bestyrelse.

Stk. 1.4.
Medlemmerne i DRK’s udvalg varetager en tillidspost i DRK og repræsenterer dermed DRK i alle henseender. Dette skal iagttages i alle sammenhænge og medlemmernes optræden skal være loyal og troværdig mod Dansk retriever Klub. Overskridelse af denne loyalitetspligt kan medføre, at et medlem ikke kan varetage en udvalgspost i DRK. Dette vil være bestyrelsens afgørelse.


2. Ansvar og aktiviteter
Stk. 2.1.
TU indsats støtter op om DRK’s aktuelle træningspolitik:

Det er DRK’s politik, at TU fokuserer på uddannelse af nye instruktører, der kan undervise kursister(medlemmer) i træning af egne hunde fra hvalp til vinderklasse, samt videreuddanne de eksisterende instruktører.

Indholdet af uddannelsen skal omfatte såvel teoretisk som praktisk instruktion med et pædagogisk islæt og konkret viden om DRK’s politik på området.

Det er en klar prioritering, at der i landets regioner er uddannede dygtige instruktører, der er klar til at modtage ”den nye retriever-ejer”.

Dette er udvalgets opgave nr. 1 og den egentlige baggrund for at udvalget er nedsat.

Stk. 2.2.
TU samarbejder med regionernes koordineringsudvalg (RKU) om udvalgets udadvendte kursus-opgaver i relation til regionernes aktuelle behov og ønsker.

TU er upolitisk og skal i udvalgets aktiviteter fremstå loyalt overfor klubben og dens formål.

Stk. 2.3.
TU har til opgave at udarbejde klubbens træningsmanual for instruktører samt løbende vedligeholde manualen, så den til enhver tid er tidssvarende i forhold til de tilbud klubben udbyder mht. træning på forskellige niveauer.

Stk. 2.4.
TU afholder kurser og udarbejder materiale, som er relevant i forhold til klubbens politik og aktuelle behov.

Stk. 2.5.
TU kan arrangere specialkurser for markprøveinstruktører, hvor disse kan deltage med hund. Denne aktivitet skal dog ikke svække indsatsen i relation til udvalgets primære opgaver.

3. Økonomi
Stk. 3.1.
TU er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DRKs sekretariat indsende budgetforslag for udvalgets virke det næste år.
Økonomien administreres i samarbejde med klubbens administration og bestyrelsens kasserer.
Bestyrelsens repræsentant fungerer som "controller", som gennem løbende kontrol sikrer den løbende budgetopfølgning for udvalgets område.
TU og controller er ansvarlige for, at der udarbejdes budgetter for de enkelte aktiviteter, samt at der efter afholdelse sker en hurtig opfølgning og afrapportering til bestyrelsens kasserer om evt. udsving i forhold til de lagte budgetter.

Stk. 3.2
Der udbetales godtgørelse for telefoni til udvalgets formand. Tilskuddet kan gives til et andet medlem fra udvalget, hvis dette skønnes relevant.

4. Administrative rutiner og kommunikation

Stk. 4.1.
TU afholder møder efter behov. Ved udvalgets møder skal der føres referat, der efter godkendelse fremsendes til DRKs sekretariat. Et beslutningsreferat fra møderne skal senest 20 dage efter mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 4.2.
TU aflægger skriftlig beretning for udvalgets arbejde i det forgangne år. Beretningen skal være DRKs sekretariat i hænde senest 15. januar for offentliggørelse på klubbens hjemmeside inden Generalforsamlingen ultimo februar.

Stk. 4.3.
TU kommunikerer med medlemmerne via Retrieveren og via DRKs hjemmeside. Udvalgets formand skal sikre, at DRKs hjemmeside under TU holdes ajour med referater og aktiviteter etc.
Således vedtaget af DRKs bestyrelse 26.2.2012.


#


Udvalgets opgave

Grundlæggende mener vi i TU, at vi har 2 opgaver, hvad angår uddannelse af instruktører.
Den ene opgave vedrører uddannelse af nye instruktører.
Den anden opgave vedrører videreuddannelse af ”gamle” instruktører.
 
Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at den primære uddannelse af instruktører naturligvis sker på træningspladserne rundt omkring i regionerne. Dette fordi uddannelse af instruktører kan og bør sidestilles med en mesterlæreruddannelse. Altså uddannelse sker gennem oplæring af en mester – eller med andre ord gennem føl- og aspirantordninger, før instruktøren får ansvaret for sig eget hold.
 
For at understøtte regionerne i deres uddannelse af nye instruktører har TU besluttet, at vi årligt afholder instruktørseminar med henblik på ruste nye og potentielle instruktører til at fortsætte deres uddannelse i regionerne. 
 
Ligeledes for at understøtte regionerne i deres videreuddannelse af ”gamle” instruktører har TU besluttet, at vi årligt afholder erfaringsudvekslingsdag med henblik på at give ”gamle” instruktører inspiration til deres fortsatte arbejde og mulighed for at udveksle erfaringer med andre ”gamle” instruktører på tværs af regionerne.  På denne måde ønsker vi at fokusere på best practice, som gerne skulle sprede sig i regionerne og ad denne vej være med til at sikre en mere ensartet træning.
 
Det ideelle uddannelsesforløb for en ny/potentiel instruktør ser ud som følger:

 • Personen har erfaring med selv at gå med hund i den klasse, hvor personen ønsker at være instruktør.
 • Personen ønsker at uddanne sig som og arbejde som instruktør på regionens træningspladser og forpligter sig hertil med regionsledelsen – og indgår aftale om føl/aspirant-forløb og efterfølgende instruktøropgaver for regionen.
 • Personen vurderes af regionsledelsen til at være egnet som fremtidig instruktør på regionens træningspladser.Personen går føl i den klasse, hvor personen ønsker at være instruktør.
 • Personen deltager i instruktørseminar afholdt af TU.
 • Personen går aspirant i den klasse, hvor personen ønsker at være instruktør.
 • Når regionsledelsen vurderer, at personen selv kan stå for klasse, får personen denne opgave.
 • Instruktørseminar


Det er TU’s intention en gang årligt at afholde instruktørseminar som et weekendseminar fra lørdag til søndag. 1 for hvalpe- og lydighedsinstruktører og 1 for markprøveinstruktører. Sted veksler mellem Sjælland og Fyn/Jylland. Instruktørseminarerne afholdes som udgangspunkt den første weekend i juni, medmindre denne er pinse. Det er derfor TU’s håb, at regionerne friholder denne weekend for andre arrangementer. 
 
Formålet med seminaret er at ruste kursusdeltagerne til at fortsætte deres uddannelse i regionerne og give dem mulighed for at danne netværk med ligesindede på tværs af regionerne. Kursusdeltagerne får endvidere en instruktørmappe.
 
Den ideelle kursusdeltager er en person, som:

 • har erfaring med selv at gå med hund i den klasse (hvalpe/lydighed eller markprøve), hvor personen ønsker at være instruktør.
 • ønsker at uddanne sig som og arbejde som instruktør og har forpligtet sig hertil med regionsledelsen – og indgået aftale om føl/aspirant-forløb og efterfølgende instruktøropgaver for regionen.
 • har gået føl i den klasse (hvalpe/lydighed eller markprøve), hvor personen ønsker at være instruktør.
 • har lavet aftale med regionsledelsen om aspirant-ordning efter instruktørseminaret og efterfølgende instruktøropgaver.
 • af regionen vurderes som egnet til at blive instruktør.


På hvert instruktørseminar er der plads til cirka 30 kursusdeltagere. Det betyder, at hver region som udgangspunkt har mulighed for at sende 3 deltagere til hvert træningsseminar.
 
For at sikre et så optimalt udbytte af seminaret som muligt, er det i TU’s øjne vigtigt, at regionerne kun tilmelder nye/potentielle instruktøremner, der lever op til beskrivelsen af den ideelle kursusdeltager. Dette vil sikre en ensartet målgruppe på seminarerne.
 
Erfaringsudvekslingsdag

 
Det er TU’s intention en gang årligt at afholde erfaringsudvekslingsdag som et dagsarrangement. 1 for hvalpe- og lydighedsinstruktører og 1 for markprøveinstruktører. Sted veksler mellem Sjælland og Fyn/Jylland. Erfaringsudvekslingsdagene afholdes som udgangspunkt den første lørdag i februar. Det er derfor TU’s håb, at regionerne friholder denne dag for andre arrangementer. 
 
Formålet med erfaringsudvekslingsdagen er at give ”gamle” instruktører inspiration til deres fortsatte arbejde og mulighed for at udveksle erfaringer med andre ”gamle” instruktører på tværs af regionerne.  På denne måde ønsker vi at fokusere på best practice, som gerne skulle sprede sig i regionerne og ad denne vej være med til at sikre en mere ensartet træning.
 
De emner, som behandles på erfaringsudvekslingsdagen, kan forhåbentlig bruges til efterfølgende yderligere diskussion blandt regionernes instruktører/føl/aspiranter.

Den ideelle deltager er en person, som:

 • har erfaring med selv at gå med hund i den klasse (hvalpe/lydighed eller markprøve), hvor personen ønsker at deltage.
 • har erfaring som instruktør i klassen.
 • har forpligtet sig til at være instruktør i klassen med regionsledelsen (og dermed vurderes som egnet til at varetage denne opgave af regionsledelsen).

    

På hver erfaringsudvekslingsdag er der plads til cirka 30 deltagere. Det betyder, at hver region som udgangspunkt har mulighed for at sende 3 deltagere til hver erfaringsudvekslingsdag.
 
 
Vi håber, at vi med disse initiativer gør det attraktivt at være instruktør på regionernes træningspladser. Vi håber også, at vi med ovenstående initiativer understøtter tankegangen ”du skal yde for at nyde”, som jo er grundlaget for alt det frivillige arbejder, der kendetegner DRK.
 
Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I naturligvis meget velkomne til at kontakte TU.


Til Toppen

Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk