Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

Kommisorium

1. Etablering og konstituering
Stk. 1.1.
Bestyrelsen for DRK udpeger (vedtægtsbestemt) efter Generalforsamlingen et Spor-udvalg (SU) bestående af 4-5 medlemmer, hvoraf et medlem er fra bestyrelsen.
Medlemmerne i SU skal alle være aktive indenfor spor eller schweissaktiviteter, og nyde almindelig respekt i DRK.

Stk. 1.2.
SU konstituerer sig med formand og sekretær. Bestyrelsens repræsentant kan ikke være formand for udvalget.
Ændringer i udvalgets konstituering skal meddeles DRKs sekretariat straks.
Beslutninger træffes i enighed eller ved flertalsafgørelser. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. SU er beslutningsdygtig, når 2/3 af udvalget er til stede.

Stk. 1.3.
Udvalget refererer til DRK’s bestyrelse.

Stk. 1.4.
Medlemmerne i DRK’s udvalg varetager en tillidspost i DRK og repræsenterer dermed DRK i alle henseender. Dette skal iagttages i alle sammenhænge og medlemmernes optræden skal være loyal og troværdig mod Dansk retriever Klub. Overskridelse af denne loyalitetspligt kan medføre, at et medlem ikke kan varetage en udvalgspost i DRK. Dette vil være bestyrelsens afgørelse.

2. Ansvar og aktiviteter
Stk. 2.1.
SU er klubbens sagkundskab med hensyn til DRK’s vildtspor og schweissprøver og afholdelse af disse.
SU er ansvarlig for at klubbens officielle prøver er koordineret med øvrige aktiviteter i DRK.
SU varetager administrationen og sagsbehandlingen indenfor vildtspor og schweissprøveanliggender i samarbejde med klubbens sekretariat.

Stk. 2.2.
SU skal løbende sikre, at prøverne afholdes og gennemføres på grundlag af de af DKK godkendte reglementer og tilhørende vejledninger.
SU varetager lodtrækningsprocedurer, herunder udtagelse til mesterskaber. SU skal tilse prøvelederes valg af dommere.
SU er ansvarligt for vandrepræmier og øvrige præmier til officielle prøver.

Stk. 2.3.
SU har aktiv indflydelse på og ansvaret for, at reglementer og vejledninger løbende ajourføres med relevante fornyelser og forbedringer.
DRKs bestyrelse skal orienteres ved væsentlige ændringer i prøvereglementerne.
M.h.t. fortolkningen af DRKs prøveregler er SU DRKs vejledende organ.

Stk.2.4.
Udvalget indstiller via bestyrelsen dommere til DKK’s schweissdommeruddannelse.

Stk. 2.5.
SU skal sørge for ud- og efteruddannelse af prøveledere og afholder prøvelederseminarer efter behov.

Stk. 2.6.
SU bemyndiges til på vegne af DRKs bestyrelse at behandle klager indsendt af deltager, dommere eller arrangementsleder og vedrørende dommerafgørelser, bedømmelser og/eller deltageres adfærd overfor en aut. dommer på officielle prøver afholdt af DRK.


3. Økonomi
Stk. 3.1.
SU er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DRKs sekretariat indsende budgetforslag for udvalgets virke det næste år.
Udvalget har indtægter og udgifter på afholdelse af officielle aktiviteter og sporprøver i DRK-regi.
Udvalgets egne omkostninger inkluderer også afholdelse af uddannelsesseminarer, kurser m.v.

Økonomien administreres i samarbejde med klubbens administration og bestyrelsens kasserer.
Bestyrelsens repræsentant fungerer som "controller", som udfører løbende kontrol af udvalgets aktiviteter og budgetopfølgning for udvalgets område.
SU og controller er ansvarlige for, at der udarbejdes budgetter for relevante prøver, fx mesterskaber, samt at der efter afholdelse sker en hurtig opfølgning og afrapportering til bestyrelsens kasserer om evt. udsving i forhold til de lagte budgetter.

Stk. 3.2
Der udbetales godtgørelse for telefoni til udvalgets formand. Tilskuddet kan gives til et andet medlem fra udvalget, hvis dette skønnes relevant.


4. Administrative rutiner og kommunikation
Stk. 4.1.
MU afholder møder efter behov. Ved udvalgets møder skal der føres referat, der efter godkendelse fremsendes til DRKs sekretariat. Et beslutningsreferat fra møderne skal senest 20 dage efter mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 4.2.
SU aflægger skriftlig beretning for udvalgets arbejde i det forgangne år. Beretningen skal være DRKs sekretariat i hænde senest 15. januar for offentliggørelse på klubbens hjemmeside inden Generalforsamlingen ultimo februar.

Stk. 4.3.
SU kommunikerer med medlemmerne via Retrieveren og via DRKs hjemmeside. Udvalgets formand skal sikre, at DRKs hjemmeside under SU holdes ajour med referater og aktiviteter etc.


Således vedtaget af DRK’s bestyrelse 26.02.2012

Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk