Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

Medlemsmøder 2015

Evaluering efter medlemsmøderne i september 2015: den 8. i Solrød, den 16. i Vejle og den 22. i Randers

På generalforsamlingen 2015 var følgende forslag stillet af raceledelserne for Labrador, Golden og Flatcoated Retriever:
MU og DU opfordres til at igangsætte en proces, der kan afklare, om det er muligt at begrænse forbruget af vildt på B-prøverne. Processen ønskes gennemført i løbet af 2015.
Forslaget blev vedtaget og med baggrund heri er der holdt 3 medlemsmøder om emnet. MU har herefter skrevet de forskellige argumenter sammen og bla. vurderet hvad konsekvenserne ville blive i forhold til gældende reglementer på WT og markprøve.


På hvert møde var der mødt mellem 30 og 40 deltagere - og MU vuderer at lidt over 100 medlemmer har vist interesse for at give deres besyv med i forhold til generalforsamlingsforslaget.


Gennemgående temaer har været:

- en risiko for at DRK’s prøveaktivitet med ”døde dyr” kan blive synlig - og dermed negativt omtalt i pressen pga. forbruget.
- forventet modstand fra de grønne organisationer, som i forvejen er negative overfor jagt.
- etiske årsager i forbindele med brug af “spisevildt” til apporteringsopgaver.
- praktiske håndteringsproblemer, før, under og efter prøverne.
- dårlig kvalitet, især på prøver i sommerens varmeste periode.
- øget brug af dummier på prøver vil give bedre uddannelse af hundene.
- begrænset brug af vildt på prøver vil betyde dårligere uddannelse af hundene.
- strømforbrug og økonomi.
- prøverne er også oplevelse af ”jagt” med retriever for nogle medlemmer, som ikke selv har muligheder for jagt.
- ”den almindelige jæger” skal have et godt uddannelsestilbud i DRK frem mod ”den færdige jagthund” i form af prøver og træning.
I forhold til ovenstående har der været udtrykt argumenter for og imod. Dog er der enighed om det sidste punkt.


Der har været enighed om

- at brug af vildt på prøver skal fortsætte i forbindelse med kvalificeringer og uddannelse.
- kvaliteten af vildtet skal altid være i orden.


Forslag og argumenter

På møderne har man været hele raden rundt med argumenter - her skal nævnes nogle forslag:
- et konkret forslag om kvalificerende “vildtprøve” og herefter resten af kvalificerende prøver med brug af dummier som apporteringsemne.
Og i den modsatte ende:
- det system vi har idag er ganske glimrende og der er ikke kommet væsentlige argumenter for at ændre nuværende praksis.

Her imellem disse yderpunkter er på møderne fremkommet disse forslag, som hver for sig vil give et mindre forbrug:
- vinderklasse B gennemføres på dummier.
- begynder og åben klasse skal fortsætte som kvalificerende prøver, men der kan reduceres i vildtforbruget, så hundene apporter et mindre antal vildt på prøverne.
- hårvildt i form af hare eller kanin udgår i alle eller nogle klasser.
- øget brug af “reguleringsvildt” på bekostning af “spisevildt”.
- indførsel af B-prøve sæsoner, f.eks. at B-prøver primært holdes fra marts/april til medio juni - og genoptages fra medio august.


Det etiske aspekt

MU har på møderne oplevet, at nogle finder, at brugen af vildt er et etisk problem, men oplever også at andre ikke finder at det er et problem. Nogle er bange for presse og grønne organisationer, mens andre ikke mener DRK har noget at skjule og skamme sig over ved at bruge optøet vildt til uddannelse af apporterende hunde for at opfylde jagtloven.


Jagtloven

ifølge jagtloven ”§ 24. Ved jagt med glatløbet haglgevær på ikke klovbærende vildt på og fra landarealer og i rør- og sivbevoksninger skal egnet apporterende hund medbringes.”
I forhold til at uddanne retrievere til at opfylde jagtloven vil der fortsat være behov for at bruge optøet vildt. Herom var der også enighed på møderne.


Information

I forhold til forslaget har DRK to reglementer, som ved ændringer kan blive berørt.
Markprøvereglementet, som beskriver at der på B-prøver anvendes optøet vildt. Dette reglement indeholder desuden kvalificeringer i forhold til udstillingchampionater og adgang til brugshundeklasse - læs side 65 og 66 i DKK’s udstillingsreglement 2015.
WT reglementet med samme klasser, men uden kvalificerende koblinger til andet end WT. Desuden er der ikke krav om f.eks. vand i klasserne.


Kommentarer til forslagene:

Indførelse om en kvalificerende ”vildtprøve” på åben klasse niveau
- vil betyde en relativ omfattende ændring i markprøvereglementet og dermed også de koblinger der er til udstillingsreglementet. Hvis WT klasserne inddrages i en kvalifikation, vil det betyde nye krav - f.eks. om vandarbejde mm. Dermed også en risiko for at WT mister sin frie form.

Det nuværende markprøvereglement vil kunne rumme forslaget om at overgå til
- dummier i vinderklasse B
ved at ændre i

Kapitel 2
Prøveformer og klasseinddeling
§ 2.
Stk. 1. Dansk Retriever Klub’s (DRK) markprøve A er apporteringsprøver, der gennemføres på jagt. Markprøver B og C er apporteringsprøver, der tilrettelægges og gennemføres således, at de ligner dansk jagt mest muligt, under hensyntagen til afprøvning og bedømmelse.

§ 3.
Stk. 1. Markprøverne afholdes under følgende former: A-prøver, B-prøver og internationale prøver samt C-prøver. A- og B-prøver samt internationale prøver er officielle prøver, medens C-prøver er uofficielle prøver.

Stk. 2. A-prøver afholdes på jagt, hvor apportering af det nedlagte vildt er det primære element. Prøverne er opdelt i åben klasse og vinderklasse samt en årlig eliteprøve.

Stk. 3. B-prøver er markprøver, hvor der ikke afholdes jagt; men hvor jagtrealistiske situationer simuleres. På prøverne bruges vildt, der tidligere er nedlagt, samt tamduer og kaniner, der forud er aflivede.
Rovvildt og klovbærende vildt må ikke anvendes.
Prøverne opdeles i begynderklasse, åben klasse og vinderklasse samt et årligt unghundemesterskab og et årligt retrievermesterskab.

tilføjes:
Brug af dummier i stedet for vildt:
Vinderklasse: denne klasse kan afvikles med dummier eller vildt efter arrangørens valg, dog skal det altid oplyses i forbindelse med annoncering om der anvendes vildt eller dummier i klassen. Der kan ikke blandes vildt og dummier på samme prøve.
Bemærk: at hvis løsningen indebærer  udelukkende dummier, så skal der ske redaktionel ændring i forhold til denne reglementsændring.

Stk. 4. Internationale markprøver afholdes som vinderklasse A efter forudgående godkendelse af Dansk Kennel Klub og FCI og i overensstemmelse med internationale regler.

Stk.5. C-prøver afholdes efter samme retningslinier som for A- og B-prøver, hvis andet ikke er meddelt.

§ 4.
Stk. 1. De enkelte prøveformer skal i overensstemmelse med de respektive klasser indeholde momenter, der afprøver hundenes markeringsevne, selvstændige søg, vildtfindende egenskaber, arbejde i vand, vedholdenhed, ro på post, fri ved fod, vildtbehandling samt evne og vilje til samarbejde med fører. I åben og vinderklasse tillige i samarbejde med andre hunde samt afprøvning i dirigerbarhed.
Under specielle forhold kan klubbens markprøveudvalg dispensere for vandarbejde i vinderklasse.


Lokale hensyn

Ved at lade arrangerende region / raceledelse afgøre om der skal bruges vildt eller dummier i vinderklassen kan der evt. tages lokale hensyn, da brug af vildt måske kan være problematisk i en publikumskov på Sjælland med stort besøg af andre skovgæster sammenlignet med f.eks. et område i Vest- eller Nordjylland, hvor der ikke er andre gæster end DRK.

Ved fortsat brug af vildt i vinderklasse kan det også overvejes at fjerne hårvildt i form af hare eller kanin og øge anvendelsen af reguleringsvildt på bekostning af spisevildt af etiske årsager.

Begynder og åben klasse skal fortsætte som kvalificerende prøver, men der kan reduceres i vildtforbruget, så hundene apporter et mindre antal vildt på prøverne.
Kan gennemføres ved at ændre i vejledningen til prøverne, f.eks. kan man nedbringe antal fugle i søget, så der i stedet for 5-6 stykker skal hentes max. 4 stykker. Det vil sikkert betyde at opgaven skulle tilrettelægges lidt anderledes, f.eks. i forbindelse med simuleret drev eller andet kreativt.
Desuden kan hårvildt i form af hare eller kanin reduceres til en af klasserne alternativt tages helt ud af vejledningen.

Indførsel af B-prøve sæsoner, således at prøverne f.eks. holdes fra marts/april til medio juni - og genoptages fra medio august
På møderne har der været stillet spørgsmål ved værdien af prøver afholdt i sommerens varmeste perioder, da vildtet hurtigt ”overtages” af insekter, snegle etc. og dermed bliver ulækre ådsler. Det siger sig selv, at hundene derfor ikke kan bedømmes i forhold til vildtbehandling og blød mund.
B-prøve sæsonen kunne derfor vare fra ultimo marts - f.eks. sidste weekend og til midt i juni - evt. afsluttende med RM. Holde en sommerpause til medio august og starte igen med UHM og slutte sept./okt. på Bornholm.
I forhold til nuværende kalenders aktivitet vil det betyde at 4-5 prøver skal indpasses i B-sæsonen med deraf følgende praktiske udfordringer.
Her kunne man høre om racerne kunne reducere B-prøver fra to til en prøve - og indføre en fast weekend - f.eks. 2. weekend i april og dermed frigive raceweekenden sidst i august til fælles prøver til fordel for alle der f.eks. har brug for at kvalificere deres hund til nye udfordringer på enten prøve- eller udstillingssiden.
Indførelsen af en B-prøve sæson vil desuden have en sidegevinst, idet vandarbejdet ikke bliver bedømt i ”badevand” i sommermånederne, men i vandtemperaturer, som er mere realistiske i forhold til de opgaver en apporterende jagthund skal løse i vand.


Regionernes forbrug af vildt til træning og prøver

På baggrund af rapportering fra 9 af 11 regioner er det vurderet at forbruget af optøet vildt er ca. 9500. MU anbefaler at der holdes regnskab med det totale forbrug, således man altid har en fornemmelse af hvor meget der forbruges i forhold til den trænings- og prøveaktivitet DRK har.
For at reducere forbruget kan det foreslås at regionerne udfaser brugen af vildt på vinderklasse C-prøver og i stedet anvender dummier.


Hvor mange gange skal en hund prøves på optøet vildt inden den får lov at starte på en åben klasse A?

Forudsat at hunden består ”vildtprøven” som er omtalt tidligere som en prøve, hvor hunden skal bestå en gang på åben klasse niveau. Yderligere kvalifikation skal være på dummyer.
I nu værende system er der tale om to beståede prøver henholdsvis i begynder og åben klasse inden hunden er kvalificeret til en jagtprøve med fældning af vildt.
På møderne har der været indlæg om at nogle hunde får problemer med f.eks. vildtbehandling i åben klasse på grund af udvidede dressurkrav og pres fra anden hund, som arbejder tæt på.
Der har desuden været indlæg om ikke at miste den avlsmæssige værdi i forhold til afprøvning på åben klasse B niveau contra dummiprøver på samme niveau - især mht. vildtbehandling, som ikke kan dømmes på canvasdummy.
Der har i denne sammenhæng været referencer til primært norske prøver, hvor der har været relativt dårlige erfaringer med først at starte med afprøvning på vildt i åben klasse.


Uddannelse af jægeres jagthund

Det er vigtigt at fastslå at DRK er - og fortsat skal være - en klub, hvor jægeren med det almindelige jagtbehov kan få uddannet sin retriever gennem træning og deltagelse i prøver.
Et naturligt forløb er deltagelse i regionernes træninger, deltagelse i begynderklasse og åben klasse B - og afsluttende med åben klasse A.
I det forløb indgår brug af optøet vildt til træning og prøver.
Der er i debatten ikke sat tvivl om dette overordnede mål, som i andre ord også er beskrevet i klubbens formålsparagraf.


Værd at huske

I 2005 blev afholdt 26 B-prøver fælles for alle retrievere - dengang var der ingen officielle WT. I 2015 er tallet 20 B-prøver suppleret med 11 WT. Der har været en nedgang i B-prøver efter indførelsen af WT.
De aktuelle tal for deltagelse i B-prøver og WT i år på fælles prøver:
B-prøver: begynderklasse 863 deltagere, åben klasse 699 deltagere, vinderklasse incl. RM 549 deltagere. Ialt: 1995 deltagere.
WT: begynderklasse: 265 deltagere, åben klasse: 232 deltagere, vinderklasse 280 deltagere. Ialt: 831 deltagere.
Hertil skal lægges tal fra racernes arrangementer med B-prøver og WT.


Kvalificerende prøver på optøet vildt - en begrænset ressource

Ved en reduktion vil kvalificerende prøver blive en begrænsning i forhold til nuværende tilbud. Derfor finder MU, at alle klubbens medlemmer skal have optimal tilgang til prøverne - og at såvel racer, regioner, bestyrelse og fagudvalg (MU+DU) i den forbindelse revurderer hvorledes et nyt kalenderår kan komme til at se ud, når man optimalt skal tilgodese medlemmernes behov for kvalificerende prøver. Især i forhold til ressourcer i form af terrænner, dommere, organisation af prøverne med hjælpere, ledelse etc.


Udvalgets opgave har været:

- at afholde 3 medlemsmøder
- har været at få hørt interesserede medlemmers forskellige holdninger
- at få bearbejdet de forskellige holdninger til forslaget i forhold til ændringer i relevante reglementer.
- at give forslagstillerne mulighed for at debattere med medlemmerne.
- at udarbejde dette oplæg!

Med dette oplæg håber MU, at hundepolitikerne, dvs.: bestyrelse, racer, fagudvalg og regioner i samarbejde kan ”skrue” op eller ned på disse punkter i forhold til at opnå en begrænsning, som kan indeholdes i nuværende reglement:
- begynderklasse og åben klasse B fastholdes, men vejledning af afvikling af ændres, så antal apporteringer minimeres.
- vinderklasse B fastholdes, men gøres kan evt. fortsætte som valgfri mht. vildt eller dummier. Racerne bør evt. forholde sig til kravene til BRCH.
- der indføres to sæsoner for B-prøver - se tidligere i artiklen.
- sommermånedernes primære aktivitet er WT.
- regionernes træningsprøver i form af C-prøver med vildt begrænses og erstattes i et vist omfang af dummyprøver eller WT.

Det kan have som resultat at der i forhold til nuværende aktiviteter vil komme:
- en begrænsning af racernes prøver med vildt
- en begrænsning i forhold til prøvekalender af fælles prøver med vildt.
- en begrænsning af uofficielle prøver med vildt
- en begrænsning af træning med vildt i DRK klubregi

MU mener, at ved relativ få ændringer i nuværende reglement og vejledning, vil man også af frivillighedens vej kunne begrænse forbruget.
Udvalget er nemlig meget enig i med forslagstillernes første afsnit i begrundelsen:
”DRK har et velfungerende prøvesystem, som det er vigtigt, at vi gør alt for at beholde, så vi stadig kan dyrke vores passion for hundearbejde.”
Grundlaget for det vefungerende prøvesystem er vort nuværende markprøvereglement.


Regnskab med forbrug

MU vil foreslå at der hvert år senest 1.12. indsendes det relevante forbrug af vildt til prøver og træning fra regionerne - og i det omfang racerne selv indkøber vildt til samme formål. Hvis man har et ønske om at begrænse, så er det væsentligt at der også måles på det. Hvis det f.eks. er 10.000 stk., så kan det jo sættes i forhold til antal startende hunde, antal medlemmer osv. Klubben vil også have et svar parat, hvis man skulle blive ”angrebet” af pressen eller grønne organisationer vedrørende forbruget. Udvalget forholder sig ikke til om dette er sandsynligt eller ej, men da det har været et argument flere gange, så er det med her.

Udvalget er helt bevidst om at nogen vil finde ovenstående vidtrækkende, mens andre vil finde det fuldstændigt utistrækkeligt, alt efter hvilken opfattelse man nu har.

På markprøveudvalgets vegne Keld Jørgensen


Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk