Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage

Kommisorium for Dommerudvalget

#.

Bilag til kommissorium for DU


1. Etablering og konstituering

Stk. 1.1.
Bestyrelsen for DRK udpeger (vedtægtsbestemt) efter Generalforsamlingen et Dommerudvalg (DU) bestående af 6 medlemmer, hvoraf et medlem er fra bestyrelsen.

Stk. 1.2.
Mindst 3 af medlemmerne skal være autoriserede markprøvedommere (A), og mindst 1 medlem skal være brugerrepræsentant. Alle være aktive og nyde almindelig respekt i DRK.

Stk. 1.3.
DU konstituerer sig med formand og sekretær. Bestyrelsens repræsentant kan ikke være formand for udvalget.
Ændringer i udvalgets konstituering skal meddeles DRKs sekretariat straks.
Beslutninger træffes i enighed eller ved flertalsafgørelser. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. DU er beslutningsdygtigt når 2/3 af udvalget er til stede.

Stk. 1.4.
Udvalget refererer til DRK’s bestyrelse.

Stk. 1.5.
Medlemmerne i DRK’s udvalg varetager en tillidspost i DRK og repræsenterer dermed DRK i alle henseender. Dette skal iagttages i alle sammenhænge og medlemmernes optræden skal være loyal og troværdig mod Dansk retriever Klub. Overskridelse af denne loyalitetspligt kan medføre, at et medlem ikke kan varetage en udvalgspost i DRK. Dette vil være bestyrelsens afgørelse.

2. Ansvar og aktiviteter
Stk. 2.1.
DU er klubbens sagkundskab med hensyn i dommerspørgsmål, herunder uddannelse af dommere til markprøver, working test og brugsprøver.
DU varetager administrationen og sagsbehandlingen indenfor dommerautorisationer og indstillinger i samarbejde med klubbens sekretariat.

Stk. 2.2.
DU inviterer dommere til de markprøver A-, B- og working test, der er fælles for racerne samt godkender efter indstilling fra racerne udenlandske dommere til racearrangementer samt giver accept til dommere, der er inviteret til at dømme i udlandet.

Stk. 2.3.
DU varetager opgaven at finde og udvælge egnede emner til dommeruddannelsen indenfor markprøver og working test.
Dommeraspiranter skal, inden godkendelse meddeles den pågældende og inden uddannelsen påbegyndes, godkendes af DRK’s bestyrelse på baggrund af en skriftlig indstilling fra DU.
Forinden en dommeraspirant igangsættes med sit uddannelsesforløb, skal DU sikre at DKK skriftligt har godkendt den pågældende til at påbegynde uddannelsen. Dette sker via DRK’ sekretariat DU indstiller aspiranterne til DKKs autorisation efter endt uddannelsesforløb.
DU er ansvarlig for og tilrettelægger uddannelsen af dommeraspiranter til markprøver og working test. DU godkender brugsprøvedommere til uddannelse.
Alt efter nedenfor beskrevne procedure.

Stk. 2.4.
DU skal sørge for efteruddannelse af allerede uddannede dommere, og afholder dommermøder/seminarer efter behov.

Stk. 2.5.
DU indsender hvert år en aktuel liste til DRKs sekretariat og til DKK over aktive dommere og hvilke prøvetyper de er uddannet og godkendt til at dømme.
DU vedligeholder listen over de danske dommere, som kan modtage invitationer til at dømme internationale prøver (CACIT-givende) i udlandet. DU sørger for at der altid er en aktuel liste hos DKK og i
DRK´s sekretariat.

Stk. 2.6.
DU kan over for DRK’s bestyrelse og DKK indstille, at en dommers autorisation inddrages.
DU kontrollerer, at DRKs prøveregler efterleves af de autoriserede dommere og har påtaleret over for disse. DU har ret til indseende i kritikker fra officielle prøver.

Stk. 2.7.
DU kan foreslå ændringer i DRK’s markprøveregler, ligesom DU skal høres, hvis ændringer foreslås af andre.
M.h.t. fortolkningen af DRK’s prøveregler er DU – sammen med DRK’s markprøveudvalg – DRK’s vejledende organ.
DU kan offentliggøre fortolkninger af prøveregler og kan formulere og udgive kutymer.

Stk. 2.8.
DU bemyndiges til, på vegne af DRK’s bestyrelse, at behandle klager indsendt af deltagere, dommere eller  arrangementsleder vedrørende dommerafgørelser, bedømmelser og/eller deltageres adfærd overfor en aut. dommer på officielle prøver afholdt af DRK.
Behandlingen af klager skal efterleve nedenfor beskrevne procedure.

3. Økonomi
Stk. 3.1.
DU er budgetansvarlig og skal senest 1. december til DRK’s sekretariat indsende budgetforslag for udvalgets virke det næste år.
Økonomien administreres i samarbejde med klubbens administration og bestyrelsens kasserer. Der gives kvartalsvise tilbagemeldinger om status på udvalgets budget til DU´s formand.
Bestyrelsens repræsentant fungerer som "controller", som gennem løbende kontrol sikrer den løbende budgetopfølgning for udvalgets område.
DU og controller er ansvarlige for, at der udarbejdes budgetter for relevante aktiviteter, samt at der efter afholdelse sker en hurtig opfølgning og afrapportering til bestyrelsens kasserer om evt. udsving i forhold til de lagte budgetter.

Stk. 3.2
Der udbetales godtgørelse for telefoni til udvalgets formand. Tilskuddet kan gives til et andet medlem fra udvalget, hvis dette skønnes relevant.

4. Administrative rutiner og kommunikation

Stk. 4.1.
DU afholder møder efter behov. Ved udvalgets møder skal der føres referat, der efter godkendelse fremsendes til DRK’s sekretariat/bestyrelse. Et beslutningsreferat fra møderne skal senest 20 dage efter mødet offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 4.2.
DU aflægger skriftlig beretning for udvalgets arbejde i det forgangne år. Beretningen skal være DRK’s sekretariat i hænde senest 15. januar for offentliggørelse på klubbens hjemmeside inden Generalforsamlingen ultimo februar.

Stk. 4.3.
DU kommunikerer med medlemmerne via Retrieveren og via DRK’s hjemmeside. Udvalgets sekretær skal sikre, at DRK’s hjemmeside under MU holdes ajour med referater og aktiviteter etc.
Således revideret og vedtaget af DRKs bestyrelse 23.10.2013

Kommissorium godkendt Godkendt 6.1.2014


#Bilag til DU’s kommissorium


Procedure for behandling af dommerindstillinger.
1. DRK modtager hvert år inden 1.10. indstillinger fra regioner og racer navne på medlemmer, som ønskes indstillet til brugsprøve-, working test- og markprøvedommere.
2. Ansøgningen modtages i DRK´s sekretariatet, og registreres i indgående post som tilgår bestyrelsen via ugeposten. Sekretariatet kvitterer ansøger for modtagelse.
3. Sekretariatet videresender ansøgningen til DU´s formand, der sørger for at medtage denne på dagsordenen for førstkommende DU møde.
4. DU sagsbehandler ansøgningen og tager stilling på baggrund af nedenstående, der vægtes meget højt:
a. Hundefagligt niveau
b. Personlige egenskaber
DU skal tilstræbe en hurtig sagsbehandling og vurdering af den indstillede.
5. Hvis ansøgningen ikke kan godkendes i DU, skal den indstillede og bestyrelsen have skriftlig besked (mrk. fortroligt), med kopi til den indstillende part.
6. Hvis DU skønner at afslag på ansøgningen har baggrund i personlige forhold omkring den indstillede, skal DU kontakte den pågældende personligt, og begrundelse for afslag foreligge som fortroligt notat i klubbens arkiv.
7. Forinden en ansøger meddeles godkendelse eller afslag skal bestyrelsen formelt godkende dette.
8. For at undgå at bruge uddannelsesressourcer på personer, som f.eks. via deres hundehold er i miskredit hos DKK uden DRK’s vidende, er det aftalt at DKK forinden uddannelse godkender disse navne. Dette sker formelt via klubbens sekretariat efter anmodning fra DU og efter godkendelse i DRK´s bestyrelse.
9. Efter endt uddannelse hos DRK, indsender DU en indstilling til DKK (Udvalget for drivende og apporterende jagthunde) for autorisation med kopi til DRK’s sekretariat, der registrerer indstillingen i indgående post.
10. Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med kvalificerede indstillinger til WT og Markprøvedommere, er DU berettiget til selv at tage direkte kontakt til potentielle emner.

Procedure for behandling af klagesager og protester
(I øvrigt jf. markprøvereglementet §24.)
DU’s bemyndigelse relaterer sig til klager og protester som vedrører:
• bedømmelser eller dommerafgørelser foretaget af aut. dommere på en officiel prøve afholdt af DRK.
• en aut. dommer/aspirants adfærd/fremfærd i sin egenskab af dommer/aspirant på klubbens officielle prøver
• en hundeførers adfærd/fremfærd overfor en aut. dommer eller aspirant i dennes egenskab af dommer eller aspirant på klubbens officielle prøver.
1. Klagen skal være DRK’s sekretariat i hænde senest 7 dage efter arrangementets afholdelse. Klagen stemples ”fortroligt” og Bestyrelsen afgør formelt om DU skal inddrages. I tilfælde at DU skal inddrages, sender Sekretariatet en kopi af klagen til DU’s formand Herefter findes klagen alene hos bestyrelse, dommerudvalg samt sagens parter.
2. DUs formand sørger for at relevante oplysninger er tilstede til behandling af klagen på førstkommende møde i udvalget.
3. DU skal sørge for at der foreligger udtalelse fra den indklagede eller evt. relevante 3. personer inden klagen behandles.
4. DU færdigbehandler klagen. Forinden parterne informeres om beslutningen, godkendes denne formelt i bestyrelsen.
5. Parterne informeres herefter skriftligt af DU.
6. Sagsbehandlingen er fortroligt hvilket skal respekteres.

Til toppen
Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk