Dette website bruger cookies
Cookies er nødvendige for at websitet fungerer korrekt, og indsamler viden om anvendelsen af websitet.

Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.

For mere information: klik her
Tilbage
Indkaldelse til Generalforsamling

(2. februar 2018 13:05)
Indkaldelse til Generalforsamling

Bestyrelsen har indkaldt til Dansk Retriever Klubs ordinære generalforsamling ifølge vedtægternes §10.

Viggis Place, Sorøhallen
Ringstedvej 20, 4180 Sorø
Søndag den 25. februar 2017 kl. 13.00

Dagsordenen ifølge vedtægterne
a) Valg af dirigent
b) Valg af referent
c) Valg af mindst 2 stemmetællere (antallet bestemmes af dirigenten)
d) Godkendelse af bestyrelsens beretning
e)Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge (ansvarsfritagelse).
f) Forelæggelse af budget
g) Beretninger fra de permanente udvalg
h) Behandling af indkomne forslag
i) Valg     
- 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant
- evt. medlemm(er) og suppleant(er) til bestyrelsen
j) Eventuelt.


Forslag til generalforsamlingen:

Forslag 1:

Forslag til oprettelse af vedtægtsbestemt klageudvalg

- godkendt af DRKs bestyrelse på BE møde 07.09.17

§ 9 - stk. 18. Bestyrelsen nedsætter følgende permanent udvalg:
A: Markprøveudvalg
B: Dommerudvalg (markprøve, WT og brugs prøve)
C:  Udstillingsudvalg
D: Regionernes koordineringsudvalg
E: Træningsudvalg
F: Sporudvalg
G: Klageudvalg

Begrundelse:
DRKs bestyrelse har igennem den senere tid oplevet klager over bla. dommere og prøveledere af en sådan karakter, at bestyrelsen ser et behov for at oprette en særskilt udvalg, som kun har fokus på denne type klager ift. eventuelle sanktioner. Udvalget vil for nuværende bestå af formand fra DU, MU og repræsentant fra BE. Udvalget kan efter behov indkalde relevante personer fra de stående udvalg. Sammensætningen af udvalget kan ændres i et eventuelt fremtidigt udarbejdet kommissorium.
Udvalget har til formål at behandle de lovligt indbragte klager og indberetninger, der bliver indsendt til DRK, for efterfølgende at indstille en eventuel sanktion til BE.
Klageudvalget er et udvalg under DRKs bestyrelse.

Forslag 2:

Forslag til ændring/tilføjelse af DRKs muligheder i disciplinærsager (klagesager):

Under forudsætning af, at der nedsættes et vedtægtsbestemt Klageudvalg
- godkendt af DRKs bestyrelse på BE møde 07.09.17

§16. DISCIPLINÆRSAGER
Stk. 1
Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKKs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.
Sådanne foranstaltninger kan bestå i:
a)  Tildeling af   
1) misbilligelse   
2) advarsel.   
3) tidsbestemt udelukkelse fra DRKs prøveaktiviteter
b)  Frakendelse af kennelmærke.
c)  Frakendelse af tillidshverv.
d)  Udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver.
e)  Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.
f)  Eksklusion.
g)  Nedlæggelse af avlsforbud.
Stk. 2. DRKs bestyrelse kan alene bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse.

Prøvereglementer nuværende:
Stk. 6. Hvis en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen bortvise de(n) pågældende. Dommeren henholdsvis prøvelederen skal altid og senest en uge efter, indsende indberetning til DRK’s bestyrelse, som afgør om sagen skal have videre forløb.
Udvides til:
Stk. 6. Det samme gælder, såfremt en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen bortvise de(n) pågældende. Det samme gælder, såfremt en eller flere deltagere modsætter sig en dommer eller prøveleders henstillinger eller opfører sig groft uansvarligt, kan dommeren subsidiært prøvelederen indberette de(n) pågældende.

Dommeren henholdsvis prøvelederen skal altid og senest en uge efter, indsende indberetning til DRK’s bestyrelse, som afgør om sagen skal have videre forløb. DRK’ bestyrelse/klageudvalg kan uddele disciplinære straffe i form af:   
1) misbilligelse   
2) advarsel.   
3) tidsbestemt udelukkelse fra DRKs prøveaktiviteter
Bestyrelsen kan i den sammenhæng forholde sig til om "Klageudvalget” skal have klagen direkte - eller klagen først skal over bestyrelsens bord.
Ovenstående er baseret at Klageudvalget nedsættes af bestyrelsen og det er bestyrelsen, der er ansvarlig for kommissorium og i sidste ende godkender Klageudvalgets disciplinære afgørelser (undlader dobbeltbehandling)

Begrundelse:
Nedenstående begrundelse er under forudsætning af, at der nedsættes et vedtægtsbestemt Klageudvalg.
DRKs bestyrelses begrundelse for, at forslaget stilles er, set i lyset af de seneste klagesager, hvor vi fra BE´s side kun har haft meget begrænsede sanktioner i kraft af maksimalt ”misbilligelse” eller ”advarsel” (§16, stk. 1) er ganske enkelt, i visse situationer, ikke tilstrækkeligt. BE har ved flere tilfælde oplevet situationer, hvor der er tale om bla. direkte krænkende opførsel overfor dommerstanden og i andre situationer prøveleder, at sanktionerne ikke er tilstrækkelige, hvilket også er årsagen til forslaget. DRK er nødt til bedre at kunne sanktionere overfor dårlig opførsel og truende adfærd.


Forslag 3:

Til vedtægternes § 14 omhandlende raceledelserne tilføjes et pkt. 9

”Raceledelserne kan i racespecifikke spørgsmål kommunikere og forhandle direkte med DKK.”


Begrundelse
For at undgå dobbelt sagsbehandling både i raceledelserne og DRK i bestyrelsen, men også fordi vi finder det naturligt, at racespecifikke spørgsmål forhandles der, hvor ekspertisen er - nemlig i raceledelserne.
Som eksempler på racespecifikke spørgsmål kan nævnes PRA hos golden, gule flattere, ”blå labrador”, forskellige racespecifikke DNA-test og krav for opnåelse af champion titler.
Racerne vil/skal selvfølgelig orientere bestyrelsen fremover alligevel, men vi finder det logisk og rimeligt, at sager som ovenstående eksempler kan forhandles direkte mellem race og DKK.
Forslaget er stillet af samtlige 5 raceledelser til DRK’s Generalforsamling.

Forslag 4:

Det pålægges bestyrelsen i det kommende år, at nedsætte en arbejdsgruppe med henblik på modernisering af DRK´s organisation og vedtægter.


Begrundelse
Racerne har et ønske om et bedre og tættere samarbejde med bestyrelsen, idet racerne finder at dette har haltet igennem en årrække. Derfor finder racerne at der er et stort behov for at se på en ny organisationsplan, hvor racerne i højere grad indgår og høres. Spørgsmålet er, om vores vedtægter som er over 15 år gamle lever de op til de ønsker vi har til klubben i 2018? Racerne oplever, at DRK er blevet en meget stor og tung organisation, og forskellighederne af racernes størrelse gør også at klubben kan blive skævvredet og måske derfor deles. Forslaget skal altså ses som et ønske om at holde sammen på og i klubben og styrke vores fælles klub i årene fremover.
Forslaget er stillet af samtlige 5 raceledelser til DRK’s generalforsamling.


Forslag 5:

Ny behandling af sidste års generalforsamlings forslag 6 vedrørende fredet vildt på DRK’s prøver.


Begrundelse:
Forslagsstillerne ønsker sidste års vedtagelse af forslag 6 genforhandlet på kommende generalforsamling.

Af flere årsager:
- Bestyrelsens kommentarer beskrev ikke hvilket dilemma klubbens  A-prøver kunne udsættes for, idet der i kommentareren udelukkende blev forholdt sig til anvendelse af vildt på B-prøver.
- Dirigenten fejlinformerede generalforsamlingen om hvilken konsekvens blanke stemmesedler villle have i forhold til vedtagelse. Derfor annonceredes resultatet 26 stemmer for - 24 stemmer imod og 9 blanke stemmesedler som om forslaget var nedstemt. Efterfølgende er dette resultat blevet omgjort ved henvendelse til DKK og vedtaget.
- Forslagstillerne mener desuden at forslaget er meget upræcist, da begrebet ”fredet vildt” ikke  blev defineret præcist ved vedtagelsen. Vi henviser til kommentarerne.

Kommentar hertil:
I forhold til forslaget om at ”fredet vildt” ikke må indgå i bedømmelsen, så skal det understreges at B-prøver, hvor der anvendes allerede nedlagt vildt som udgangspkt. ikke indeholder fredet vildt eller ulovligt nedlagt vildt. Det vildt som kan anvendes her fremgår af ” vejledning i markprøveformer”.
DRK behøver derfor som udgangspkt. IKKE at frygte, at der forekommer fredet vildt på klubbens B-prøver og her har forslaget ingen relevans.

Markprøvereglementet kan som udgangspunkt ikke omhandle alt, som ikke kan indgå i forbindelse med DRK’s prøver. Der står f.eks. heller ingen steder at rovfugle, svaner, ræv og andet rovvildt i skikkelse af husmår, mårhund og mink ikke skal forventes apporteret på en prøve om nu en sådan skulle blive skudt.
Reglementet er skrevet på den måde, at det danner en ramme, som så kan udfyldes via tilknyttede vejledninger:
- vejledning i markprøveformer
- bedømmelsesvejledning
- prøveledervejledninger

A-prøver - prøver, hvor der fældes vildt for hundene
Klubben inviteres på stort set alle A-prøver, hvor inviterede skytter er jagtværtens gæster. DRK har ingen indflydelse og ansvar for den måde de udøver deres jagt på. Som udgangspkt. kommer klubben dog kun steder hvor jagtetik og sikkerhed er i højsædet.
Bedømmelsen af hundene starter ALTID inden de første fugle er skudt og af jagtetiske grunde sendes der så hurtigt som muligt på fuglene. Hvis der ved et uheld fra skyttens side skydes en fugl, som er fredet, vil den således også blive apporteret af en af prøvens hunde. Det forventer vores jagtvært.
Det retslige i forhold til jagtloven har intet med en apportering at gøre, da det kun kan være den jæger, som fejlagtigt trykkede på aftrækkeren, der kan og skal tage det ansvar.
Dansk Retriever Klub har ingen mulighed for at påtage sig det ansvar og det er ikke etisk korrekt at overlade den slags hurtige beslutninger til en dommer, som af etiske grunde skal sende hunden med det samme, hvis fuglen menes anskudt.
Rent bedømmelsesmæssigt, så er der masser af bedømmelse, som foregår før og efter en egentlig apportering af vildt:
- hvordan opfører hunden sig på post eller ved fod,
- hvor hurtigt kommer hunden til nedfaldstedet,
- hvordan håndterer fører sin hund,
- hvordan apporterer hunden vildtet, og
- hvordan afleverer den vildtet,
- fejler en eller flere hunde på samme vildt fordi de ikke kan bringes til område
- fejler en eller flere hunde på samme vildt fordi de er i område og ikke kan finde vildt der derefter findes af dommerne.

Eks.: - ved en fejl fra jægerens side skydes en tyrkerdue på en af klubbens prøver den 5. januar (jagttid fra 1.11-31.12) - dommeren sender en hund, som ikke kan finde den, næste hund kan heller ikke finde den, tredje hund finder den. Dommeren konstaterer at fordi apporteringen er sket en uge udenfor jagttiden, hvor tyrkerduer er fredet, så har det ingen konsekvens at tredje hund udkonkurrerer to konkurrenter. Var det sket en uge tidligere var det en anden sag. Det er konsekvensen hvis forslaget fra 2017 i sin ordlyd skal tages helt bogstaveligt.

DRK skal som prøvearrangør altid tilstræbe, at der bag de invitationer klubben modtager til afholde A-prøver altid er en god organisation på det jagtmæssige område, hvilket naturligvis omfatter at jagtloven overholdes og at jagtider respekteres fra jagtværtens side. Hvis klubben oplever, at dette ikke er tilfældet, så bør DRK sige nej tak til sådanne invitationer.
Og det er i virkeligheden det eneste vi kan i forhold til forslaget, da ingen ansvarlige i klubben kan være uenige i forslagsstillers sidste del af begrundelse: ”......... og det er ikke etisk korrekt.”
Hvis det forekommer i sjældne tilfælde, så er det ikke en sag for DRK, men udelukkende en sag for den pågældende jæger, lovgivningen og den jagtvært, som har inviteret den pågældende og altså også DRK til at holde prøve på jagten.
DRK er ikke i den forbindelse ansvarlig for jagtens udøvelse, men dommere og deltagere er bundet af at skulle agere så jagtetisk det overhovedet er muligt i den rolle vi har som apportører og hurtigst muligt få bragt anskudt vildt hjem - uanset om jagttiden er overstået, så skal f.eks. den anskudte agerhøne på prøven den 20. oktober apporteres hurtigst muligt. Den opgave må aldrig blive til genstand for en diskussion mellem dommer og prøvedeltagerne mens jagtvært og et jagtselskab undrende kigger på.

Forslagets vedtagelse sidste år medførte, at der i markprøvereglementets vejledning er tilføjet ”Etiske retningslinjer”.

En vedtagelse af dette års foslag vil betyde en redigering af:
Etiske retningslinjer i forbindelse med afprøvning af hunde på markprøve A
Da A-prøverne afvikles på praktisk jagt, skal hensynet til jagtens etik prioriteres meget højt når der apporteres i forbindelse med prøven. I praksis betyder det, at det prioriteres at anskudt vildt apporteres øjeblikkeligt.
Prøverne afholdes oftest hvor klubben er inviteret som gæster til at holde en A-prøve ifølge aftale med en jagtvært. DRK har derfor i den forbindelse ikke ansvar i forhold til afholdelse af jagten, idet det er værten og den enkelte jæger, der alene er ansvarlig. DRK er ansvarlig for prøvens afvikling og i den forbindelse bestræber prøveleder, dommer og deltagere sig på at agere på jagtens præmisser og værtens anvisninger.
På jagterne nedlægges jagtbart vildt. ”Fredet vildt”, som ved en fejl fra jægerens side nedlægges skal apporteres og hundene bedømmes i forhold til apporteringen som var det jagtbart vildt.
- Dommerne skal i denne situation nulstille selve apporteringen i forhold til den hund, som apporterer vildtet. -
I DRK’s vurdering af egnede terrænner indgår viden om at terrænvært afvikler jagten, så jagtloven kan overholdes og jagtetiske regler kan følges - også under prøven. DRK bør ikke afholde prøver, hvor jagtloven ikke respekteres, ligesom sikkerhed i forbindelse med jagtens afvikling skal prioriteres højt.

Helt konkret er forslaget til behandling fra forslagsstillerne fjernelse af denne tekst:
”Dommerne skal i denne situation nulstille selve apporteringen i forhold til den hund, som apporterer vildtet.”

- hvilket så betyder at bedømmelsen af apporteringen af duen skudt få dage efter jagttiden kan indgå.

Samtidig har DRK markeret ved ”Etiske retningslinjer” at overtrædelse af jagtloven ikke er klubbens ansvar, men at vi har en klar holdning til etikken på området.

Forslagsstillere:
Keld Jørgensen, Luise Linnemann Rasmussen, Kristian B. Olesen, Hans Jørgen Lundgaard, Jan Lorenzen, Flemming Nøhr, Anders Mølgaard, Lars Mertz, Walter Mygill, Thomas Plamboeck, Iben Pytlick, Marianne Ankjær, Kirsten Lynge, Jan Hansen, John Juul Pedersen, Carsten Andersen, Gitte Jensen, Lars Nordenhof, Lars Nørgaard, Henrik Jørgensen, Per Værens, Lisa Nørgaard, Sanne Jeppesen, Peter Abel, Annette Abel, Pernille Lillevang, Peder Riemenschneider, Susanne Andersen, Tom Andersen, Charlotte Rasmussen, Stig Andersen, Jesper Bromerholm, Claus Kristensen, Jesper Thrue, Flemming Roed, Jon Andersen, Rie Jøhnke, Allan Holm, Birgitte Larsen, Annelise Johansen, Hanne Hansen, Hanne Søndenbro, John Juul Henriksen, Fin Mikkelsen, Per Yttrup, Holger Davidsen, Steen Ludvigsen, Jens Lund, Rikke Hansen, Michael Schytt Christensen, Henriette Schausen, Tanja Thorsen, Gert William Knudsen, Pernille Schwartz.Følg os på facebook
 
Print
 
SitemapDansk Retriever Klub
   //   Hvidkærvej 23 A, 1 sal 5250 Odense SV   //   Tlf. +45 6597 3494   //   Fax +45 6597 3488   //   
post@d-r-klub.dk